DE WEBSTEK ......

 


Vervalt het Vlaams lidmaatschap van de EU als België ophoudt te bestaan?
 

Als België uit elkaar valt, houden Vlaanderen en Wallonië dan op lid te zijn van de Europese Unie? Plaatst een land dat zich afscheidt van een lidstaat van de Europese Unie zich buiten de EU? Die interessante vraag kwam begin dit jaar expliciet aan de orde in de Europese instellingen. Onze media hebben er met geen woord over gerept, maar in de perifere gebieden van Europa, zoals Wales en Schotland, was dat even anders. „Verliest een regio die afscheidt van een lidstaat automatisch haar lidmaatschap van de Europese Unie?” Deze vraag werd door Europarlementslid Eluned Morgan gesteld aan Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie. Morgan is tegenstander van nationale secessiebewegingen.

Ze komt uit Wales en is al tien jaar lang Europarlementslid voor Wales. Ze wordt omschreven als „good looking” en „Welsh-speaking.” Geboren in 1967 was ze bij haar eerste verkiezing in 1994 het jongste EP-lid, jonger dan vorig recordhouder Karel De Gucht. Ze deed ooit stage bij het Parlement en werkte nog voor de BBC. Ze was lid van de begrotingscontrolecommissie en voorzitster van de Intergroep voor Regionale en minderheidstalen. Morgan is een gedreven socialiste en dus voorstander van de status-quo van het Verenigd Koninkrijk, gezworen vijand van volksnationalisten à la Plaid Cymru, de Welsh-nationalistische partij. Die partij heeft haar vage doelstelling van een „Full National Status” ingeruild voor een ondubbelzinnige eis voor „Independence” maar dat was voor Morgan zo mogelijk nog erger en ze bracht alle geschut in werking. Zoals men kan nalezen op haar webstek heeft ze de Europese Commissie ter hulp geroepen en volgende schriftelijke vraag gesteld: ”Kan de Commissie bevestigen dat een onafhankelijk geworden regio de EU zal moeten verlaten en dan een nieuwe toetredingsaanvraag zal moeten doen? Zou een dergelijke aanvraag een heronderhandeling vergen van de EU-verdragen in een Intergouvernementele Conferentie en de eenparige goedkeuring van de 25 lidstaten?”

In de val

Namens de Commissie antwoordde Voorzitter Romano Prodi, uiteraard met het door hem gruwelijk geachte onafhankelijkheidsstreven van Padania in het achterhoofd, dat de EU-verdragen door lidstaten zijn gesloten; dat dus wanneer een regio uit een lidstaat treedt, bv. omdat ze onafhankelijk wordt, ze ipso facto uit hoofde van de EU een derde land wordt. „De verdragen zouden vanaf de dag van haar onafhankelijkheid niet meer van toepassing zijn op haar grondgebied.”

Maar op grond van art. 49 van het EU-verdrag zou „elke Europese staat die
de beginselen eerbiedigt die zijn neergelegd in art. 6, par. 1 kunnen aanvragen om lid te worden van de Unie.” „Zulke aanvraag vergt, als ze wordt aanvaard door de met eenparigheid optredende Raad, een onderhandeling over een overeenkomst tussen de Aanvragende Staat en de Lidstaten omtrent de voorwaarden van toetreding en de Verdragsaanpassingen die zulke toetreding met zich brengt. Deze overeenkomst is onderworpen aan ratificatie door alle lidstaten en de Aanvragende Staat.”

Maar zoals het kabinet van Prodi naderhand aan Schots Europarlementslid
Ian Stewart meedeelde, dacht de Commissievoorzitter bij het beantwoorden van de vraag aan het geval van Algerije dat voor zijn onafhankelijkheid deel uitmaakte van de Franse Republiek en dus bij de onafhankelijkheid automatisch het EEG-lidmaatschap verloor.